1.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
2.  บ้านคุยประดู่
3.  บ้านเขาวังเยี่ยม
4.  บ้านวังมะค่า
5.  บ้านไทรย้อย
6.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
7.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
8.  บ้านนาป่าแดง
9.  บ้านคุยป่ารัง
10.  บ้านลานกระทิง
11.  บ้านไทยทวี
12.  บ้านแม่บัว
13.  ห้วยใหญ่ยางงาม
14.  บ้านหนองวัวดำ
15.  บ้านหนองละมั่งทอง
16.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
17.  บ้านป่าถั่ว
18.  บ้านโนนใหญ่
19.  บ้านเนินกรอย
20.  บ้านน้ำโท้ง
21.  บ้านหงษ์ทอง
22.  บ้านห้วยน้ำใส
23.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
24.  อนุบาลไทรงาม
25.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
26.  บ้านคลองสีนวล
27.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
28.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
29.  บ้านหนองหัวควาย
30.  บ้านใหม่สามัคคี
31.  บ้านวังโขน
32.  หนองแขมประชาสรรค์
33.  บ้านคลองห้วยทราย
34.  บ้านท่าเสากระโดง
35.  บ้านแคทอง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
36.  บ้านลานไผ่
37.  บ้านพานทอง
38.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
39.  บ้านตอรัง
40.  บ้านบึงลูกนก
41.  บ้านปรือพันไถ
42.  บ้านลานทอง
43.  บ้านสุวรรณภูมิ
44.  บ้านหนองทราย
45.  บ้านหนองหลวง
46.  บ้านอินทรานุสรณ์
47.  บ้านโนนจั่น
48.  บ้านใหม่สามัคคี
49.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
50.  ยอดประชาสรรค์