1.  บ้านใหม่สามัคคี
2.  บ้านแก้วสุวรรณ
3.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
4.  บ้านปลักไม้ดำ
5.  บ้านหนองขาม
6.  บ้านประดาเจ็ดรัง
7.  อนุบาลกำแพงเพชร
8.  วัดอรัญญิกาวาสน์
9.  บ้านจิกคันช้อน
10.  บ้านท่าตะคร้อ
11.  หนองลวกราษฎร์บำรุง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  บ้านลานไผ่
13.  บ้านพานทอง
14.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
15.  บ้านตอรัง
16.  บ้านบึงลูกนก
17.  บ้านปรือพันไถ
18.  บ้านลานทอง
19.  บ้านสุวรรณภูมิ
20.  บ้านหนองทราย
21.  บ้านหนองหลวง
22.  บ้านอินทรานุสรณ์
23.  บ้านโนนจั่น
24.  บ้านใหม่สามัคคี
25.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
26.  ยอดประชาสรรค์