1.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
2.  บ้านแก้วสุวรรณ
3.  บ้านทุ่งเศรษฐี
4.  บ้านวังตะแบก
5.  บ้านทุ่งสวน
6.  บ้านแม่บัว
7.  บ้านโนนสมอ
8.  บ้านลำมะโกรก
9.  ปราสาทอนุสรณ์
10.  บ้านหนองแดน
11.  บ้านโนนสมบูรณ์
12.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
13.  บ้านหนองหัวควาย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
14.  บ้านลานไผ่
15.  บ้านพานทอง
16.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
17.  บ้านตอรัง
18.  บ้านบึงลูกนก
19.  บ้านปรือพันไถ
20.  บ้านลานทอง
21.  บ้านสุวรรณภูมิ
22.  บ้านหนองทราย
23.  บ้านหนองหลวง
24.  บ้านอินทรานุสรณ์
25.  บ้านโนนจั่น
26.  บ้านใหม่สามัคคี
27.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
28.  ยอดประชาสรรค์