1.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
2.  บ้านคุยประดู่
3.  บ้านเขาวังเยี่ยม
4.  บ้านทุ่งเศรษฐี
5.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
6.  บ้านหนองไม้กอง
7.  บ้านทุ่งมหาชัย
8.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
9.  บ้านหนองหัวควาย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
10.  บ้านลานไผ่
11.  บ้านพานทอง
12.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
13.  บ้านตอรัง
14.  บ้านบึงลูกนก
15.  บ้านปรือพันไถ
16.  บ้านลานทอง
17.  บ้านสุวรรณภูมิ
18.  บ้านหนองทราย
19.  บ้านหนองหลวง
20.  บ้านอินทรานุสรณ์
21.  บ้านโนนจั่น
22.  บ้านใหม่สามัคคี
23.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
24.  ยอดประชาสรรค์