1.  บ้านบึงกระดาน

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
2.  บ้านไร่ลำปาง
3.  บ้านคลองเรือ
4.  บ้านลานไผ่
5.  บ้านนาบ่อคำ
6.  บ้านพานทอง
7.  บ้านประดาเจ็ดรัง
8.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
9.  บ้านหนองตากล้า
10.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
11.  บ้านตอรัง
12.  บ้านบึงลูกนก
13.  บ้านปรือพันไถ
14.  บ้านลานทอง
15.  บ้านสุวรรณภูมิ
16.  บ้านหนองทราย
17.  บ้านหนองหลวง
18.  บ้านอินทรานุสรณ์
19.  บ้านโนนจั่น
20.  บ้านใหม่สามัคคี
21.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
22.  ยอดประชาสรรค์