1.  บ้านจิกลาด
2.  บ้านมอสมบัติ
3.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
4.  บ้านท่าเสากระโดง
5.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
6.  บ้านลานไผ่
7.  บ้านพานทอง
8.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
9.  บ้านตอรัง
10.  บ้านบึงลูกนก
11.  บ้านปรือพันไถ
12.  บ้านลานทอง
13.  บ้านสุวรรณภูมิ
14.  บ้านหนองทราย
15.  บ้านหนองหลวง
16.  บ้านอินทรานุสรณ์
17.  บ้านโนนจั่น
18.  บ้านใหม่สามัคคี
19.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
20.  ยอดประชาสรรค์