1.  บ้านทรายทอง
2.  บ้านไร่
3.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
4.  บ้านทุ่งมหาศาล
5.  บ้านทุ่งรวงทอง
6.  บ้านมอสมบัติ
7.  อนุบาลกำแพงเพชร
8.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
9.  บ้านท่าเสากระโดง
10.  บ้านเกาะสะบ้า
11.  สิริแก้วเจริญ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  บ้านลานไผ่
13.  บ้านพานทอง
14.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
15.  บ้านตอรัง
16.  บ้านบึงลูกนก
17.  บ้านปรือพันไถ
18.  บ้านลานทอง
19.  บ้านสุวรรณภูมิ
20.  บ้านหนองทราย
21.  บ้านหนองหลวง
22.  บ้านอินทรานุสรณ์
23.  บ้านโนนจั่น
24.  บ้านใหม่สามัคคี
25.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
26.  ยอดประชาสรรค์