ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  บ้านลานไผ่
2.  บ้านพานทอง
3.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
4.  บ้านตอรัง
5.  บ้านบึงลูกนก
6.  บ้านปรือพันไถ
7.  บ้านลานทอง
8.  บ้านสุวรรณภูมิ
9.  บ้านหนองทราย
10.  บ้านหนองหลวง
11.  บ้านอินทรานุสรณ์
12.  บ้านโนนจั่น
13.  บ้านใหม่สามัคคี
14.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
15.  ยอดประชาสรรค์