1.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
2.  บ้านลานไผ่
3.  บ้านพานทอง
4.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
5.  บ้านตอรัง
6.  บ้านบึงลูกนก
7.  บ้านปรือพันไถ
8.  บ้านลานทอง
9.  บ้านสุวรรณภูมิ
10.  บ้านหนองทราย
11.  บ้านหนองหลวง
12.  บ้านอินทรานุสรณ์
13.  บ้านโนนจั่น
14.  บ้านใหม่สามัคคี
15.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
16.  ยอดประชาสรรค์
17.  สิริแก้วเจริญ