1.  บ้านไร่ลำปาง
2.  บ้านทรายทอง
3.  บ้านคุยบ้านโอง
4.  บ้านหร่ายการ้อง
5.  บ้านบึงมาลย์
6.  บ้านบึงทับแรต
7.  บ้านใหม่สามัคคี
8.  บ้านชัยภูมิ
9.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
10.  บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
11.  บ้านศรีไกรลาศ
12.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
13.  บ้านหนองปากดง
14.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
15.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
16.  บ้านคลองเมือง
17.  บ้านคุยประดู่
18.  บ้านจิกลาด
19.  บ้านเขาวังเยี่ยม
20.  บ้านหนองสะแก
21.  บ้านเก่า
22.  บ้านไร่
23.  บ้านโขมงหัก
24.  บ้านวังมะค่า
25.  บ้านไทรย้อย
26.  บ้านวังเฉลียง
27.  บ้านลานช้างท่าว
28.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
29.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
30.  บ้านโนนม่วง
31.  บ้านทุ่งมหาศาล
32.  บ้านเทพนคร
33.  บ้านแก้วสุวรรณ
34.  บ้านทุ่งเศรษฐี
35.  บ้านสุรเดชสามัคคี
36.  บ้านช่องลม
37.  บ้านหนองรี
38.  บ้านท่าเสลี่ยง
39.  บ้านเกาะน้ำโจน
40.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
41.  บ้านนาป่าแดง
42.  บ้านคุยป่ารัง
43.  บ้านบึงพิไกร
44.  คลองใหญ่วิทยา
45.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
46.  บ้านทรงธรรม
47.  วัดกัลปพฤกษ์
48.  บ้านวังชะโอน
49.  บ้านไร่ดง
50.  บ้านหนองแขม
51.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
52.  บ้านอาชานุสรณ์
53.  บ้านหัวยาง
54.  บ้านปลักไม้ดำ
55.  บ้านคุยแขวน
56.  บ้านบางลาด
57.  บ้านทุ่งตาพุก
58.  บ้านลานหิน
59.  บ้านหนองโสน
60.  วัดคูยาง
61.  บ้านลานกระทิง
62.  นิยมราษฎร์วิทยา
63.  บ้านไทยทวี
64.  บ้านหนองขาม
65.  บ้านวังตะแบก
66.  บ้านทุ่งสวน
67.  บ้านไตรตรึงษ์
68.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
69.  บ้านวังน้ำขาว
70.  บ้านทุ่งรวงทอง
71.  นารีราษฎร์สามัคคี
72.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
73.  บ้านแม่บัว
74.  ประชารัฐพัฒนา
75.  บ้านพรานกระต่าย
76.  บ้านปางขนุน
77.  บ้านวังประดา
78.  ห้วยใหญ่ยางงาม
79.  บ้านหนองวัวดำ
80.  บ้านนาบ่อคำ
81.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
82.  บ้านประดาเจ็ดรัง
83.  บ้านโนนสมอ
84.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
85.  บ้านหนองจิก
86.  บ้านหนองละมั่งทอง
87.  บ้านหนองไม้กอง
88.  บ้านลานสะเดา
89.  บ้านวังทอง
90.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
91.  บ้านหนองหัววัว
92.  บ้านลำมะโกรก
93.  บ้านประชาสุขสันต์
94.  ปราสาทอนุสรณ์
95.  บ้านมอสมบัติ
96.  บ้านบ่อแก้ว
97.  บ้านดงซ่อม
98.  บ้านเด่นพระ
99.  บ้านหนองแดน
100.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
101.  บ้านหนองใหญ่
102.  บ้านป่าถั่ว
103.  บ้านโนนใหญ่
104.  บ้านเนินกรอย
105.  วัดโพธาราม
106.  บ้านวังโบสถ์
107.  บ้านคุยป่ายาง
108.  บ้านท่าไม้
109.  บ้านสมอโคน
110.  บ้านทุ่งมหาชัย
111.  อนุบาลลานกระบือ
112.  บ้านน้ำโท้ง
113.  บ้านหงษ์ทอง
114.  บ้านห้วยน้ำใส
115.  บ้านหนองมะเกาะ
116.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
117.  บ้านทุ่งน้ำตก
118.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
119.  อนุบาลกำแพงเพชร
120.  บ้านใหม่พัฒนา
121.  บ้านเทียมเจริญ
122.  บ้านจันทิมา
123.  บ้านดาดทองเจริญ
124.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
125.  บ้านดงตาจันทร์
126.  บ้านเมืองพาน
127.  บ้านโนนสมบูรณ์
128.  บ้านบึงกระดาน
129.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
130.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
131.  บ้านเกศกาสร
132.  อนุบาลไทรงาม
133.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
134.  บ้านบ่อสามแสน
135.  บ้านเกาะรากเสียด
136.  บ้านคลองสีนวล
137.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
138.  วัดราษฎร์เจริญพร
139.  อนุบาลพรานกระต่าย
140.  บ้านหนองตากล้า
141.  บ้านเกาะพิมูล
142.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
143.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
144.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
145.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
146.  บ้านวังไม้แดง
147.  บ้านคลองใหญ่ใต้
148.  บ้านมะเดื่อชุมพร
149.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
150.  บ้านหนองทอง
151.  บ้านหนองกรด
152.  บ้านหนองหัวควาย
153.  บ้านใหม่สามัคคี
154.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
155.  บ้านวังโขน
156.  บ้านนานอก
157.  หนองแขมประชาสรรค์
158.  บ้านท่านา
159.  บ้านเขาคีริส
160.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
161.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
162.  บ้านคลองห้วยยั้ง
163.  บ้านคุยมะม่วง
164.  บ้านคลองห้วยทราย
165.  บ้านท่าตะคร้อ
166.  บ้านวังชมภู
167.  บ้านหนองคล้า
168.  บ้านเขาน้ำเพชร
169.  บ้านแคทอง
170.  บ้านเกาะสะบ้า
171.  บ้านใหม่เขานิยม
172.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
173.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
174.  สาธิต
175.  หนองลวกราษฎร์บำรุง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
176.  บ้านลานไผ่
177.  บ้านพานทอง
178.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
179.  บ้านตอรัง
180.  บ้านบึงลูกนก
181.  บ้านปรือพันไถ
182.  บ้านลานทอง
183.  บ้านสุวรรณภูมิ
184.  บ้านหนองทราย
185.  บ้านหนองหลวง
186.  บ้านอินทรานุสรณ์
187.  บ้านโนนจั่น
188.  บ้านใหม่สามัคคี
189.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
190.  ยอดประชาสรรค์
191.  สิริแก้วเจริญ