1.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
2.  บ้านคลองเรือ
3.  บ้านลานตาบัว
4.  บ้านสระสิงห์โต
5.  บ้านวังตะเคียน
6.  บ้านโพธิ์พัฒนา
7.  บ้านบ่อตาโพธิ์
8.  บ้านโนนโก
9.  บ้านลานดอกไม้
10.  วัดอรัญญิกาวาสน์
11.  บ้านจิกคันช้อน
12.  บ้านท่าเสากระโดง
13.  สหวิทยาคม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
14.  บ้านลานไผ่
15.  บ้านพานทอง
16.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
17.  บ้านตอรัง
18.  บ้านบึงลูกนก
19.  บ้านปรือพันไถ
20.  บ้านลานทอง
21.  บ้านสุวรรณภูมิ
22.  บ้านหนองทราย
23.  บ้านหนองหลวง
24.  บ้านอินทรานุสรณ์
25.  บ้านโนนจั่น
26.  บ้านใหม่สามัคคี
27.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
28.  ยอดประชาสรรค์
29.  สิริแก้วเจริญ