1.  บ้านวังมะค่า
2.  บ้านไทรย้อย
3.  บ้านลานกระทิง
4.  บ้านทุ่งสวน
5.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
6.  วัดโพธาราม
7.  บ้านหนองกรด

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
8.  บ้านลานไผ่
9.  บ้านพานทอง
10.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
11.  บ้านตอรัง
12.  บ้านบึงลูกนก
13.  บ้านปรือพันไถ
14.  บ้านลานทอง
15.  บ้านสุวรรณภูมิ
16.  บ้านหนองทราย
17.  บ้านหนองหลวง
18.  บ้านอินทรานุสรณ์
19.  บ้านโนนจั่น
20.  บ้านใหม่สามัคคี
21.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
22.  ยอดประชาสรรค์