1.  บ้านไร่ลำปาง
2.  บ้านหร่ายการ้อง
3.  บ้านบึงมาลย์
4.  บ้านชัยภูมิ
5.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
6.  บ้านศรีไกรลาศ
7.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
8.  บ้านหนองปากดง
9.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
10.  บ้านคลองเมือง
11.  บ้านคุยประดู่
12.  บ้านเขาวังเยี่ยม
13.  บ้านหนองสะแก
14.  บ้านไร่
15.  บ้านลานตาบัว
16.  บ้านไทรย้อย
17.  บ้านลานช้างท่าว
18.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
19.  บ้านทุ่งมหาศาล
20.  บ้านแก้วสุวรรณ
21.  บ้านช่องลม
22.  บ้านเกาะน้ำโจน
23.  บ้านคุยป่ารัง
24.  บ้านบึงพิไกร
25.  คลองใหญ่วิทยา
26.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
27.  บ้านทรงธรรม
28.  วัดกัลปพฤกษ์
29.  บ้านอาชานุสรณ์
30.  บ้านปลักไม้ดำ
31.  บ้านบางลาด
32.  บ้านลานหิน
33.  วัดคูยาง
34.  บ้านลานกระทิง
35.  นิยมราษฎร์วิทยา
36.  บ้านไทยทวี
37.  บ้านไตรตรึงษ์
38.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
39.  บ้านแม่บัว
40.  ประชารัฐพัฒนา
41.  บ้านพรานกระต่าย
42.  ห้วยใหญ่ยางงาม
43.  บ้านโนนสมอ
44.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
45.  บ้านหนองจิก
46.  บ้านหนองไม้กอง
47.  บ้านลานสะเดา
48.  บ้านวังทอง
49.  บ้านหนองหัววัว
50.  บ้านประชาสุขสันต์
51.  บ้านบ่อแก้ว
52.  บ้านดงซ่อม
53.  บ้านเด่นพระ
54.  บ้านหนองแดน
55.  บ้านป่าถั่ว
56.  บ้านโนนใหญ่
57.  บ้านเนินกรอย
58.  วัดโพธาราม
59.  บ้านคุยป่ายาง
60.  บ้านทุ่งมหาชัย
61.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
62.  บ้านใหม่พัฒนา
63.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
64.  บ้านดงตาจันทร์
65.  บ้านโนนสมบูรณ์
66.  บ้านบึงกระดาน
67.  บ้านเกศกาสร
68.  อนุบาลไทรงาม
69.  บ้านลานดอกไม้
70.  วัดอรัญญิกาวาสน์
71.  บ้านเกาะรากเสียด
72.  บ้านคลองสีนวล
73.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
74.  วัดราษฎร์เจริญพร
75.  อนุบาลพรานกระต่าย
76.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
77.  บ้านคลองใหญ่ใต้
78.  บ้านมะเดื่อชุมพร
79.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
80.  บ้านหนองทอง
81.  บ้านหนองกรด
82.  บ้านหนองหัวควาย
83.  บ้านวังโขน
84.  บ้านนานอก
85.  บ้านท่านา
86.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
87.  บ้านคลองห้วยยั้ง
88.  บ้านคลองห้วยทราย
89.  บ้านจิกคันช้อน
90.  บ้านหนองคล้า
91.  บ้านแคทอง
92.  บ้านใหม่เขานิยม
93.  สหวิทยาคม
94.  หนองลวกราษฎร์บำรุง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
95.  บ้านโนนม่วง
96.  บ้านลานไผ่
97.  บ้านพานทอง
98.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
99.  บ้านตอรัง
100.  บ้านบึงลูกนก
101.  บ้านปรือพันไถ
102.  บ้านลานทอง
103.  บ้านสุวรรณภูมิ
104.  บ้านหนองทราย
105.  บ้านหนองหลวง
106.  บ้านอินทรานุสรณ์
107.  บ้านโนนจั่น
108.  บ้านใหม่สามัคคี
109.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
110.  ยอดประชาสรรค์