1.  บ้านทรายทอง
2.  บ้านคุยบ้านโอง
3.  บ้านบึงทับแรต
4.  บ้านใหม่สามัคคี
5.  บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
6.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
7.  บ้านคลองเรือ
8.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
9.  บ้านจิกลาด
10.  บ้านเก่า
11.  บ้านโขมงหัก
12.  บ้านวังมะค่า
13.  บ้านวังเฉลียง
14.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
15.  บ้านเทพนคร
16.  บ้านทุ่งเศรษฐี
17.  บ้านสุรเดชสามัคคี
18.  บ้านหนองรี
19.  บ้านท่าเสลี่ยง
20.  บ้านสระสิงห์โต
21.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
22.  บ้านนาป่าแดง
23.  บ้านวังตะเคียน
24.  บ้านโพธิ์พัฒนา
25.  บ้านวังชะโอน
26.  บ้านไร่ดง
27.  บ้านหนองแขม
28.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
29.  บ้านหัวยาง
30.  บ้านคุยแขวน
31.  บ้านทุ่งตาพุก
32.  บ้านหนองโสน
33.  บ้านหนองขาม
34.  บ้านวังตะแบก
35.  บ้านทุ่งสวน
36.  บ้านบ่อตาโพธิ์
37.  บ้านวังน้ำขาว
38.  บ้านโนนโก
39.  บ้านทุ่งรวงทอง
40.  นารีราษฎร์สามัคคี
41.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
42.  บ้านปางขนุน
43.  บ้านวังประดา
44.  บ้านหนองวัวดำ
45.  บ้านนาบ่อคำ
46.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
47.  บ้านประดาเจ็ดรัง
48.  บ้านหนองละมั่งทอง
49.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
50.  บ้านลำมะโกรก
51.  ปราสาทอนุสรณ์
52.  บ้านมอสมบัติ
53.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
54.  บ้านหนองใหญ่
55.  บ้านวังโบสถ์
56.  บ้านท่าไม้
57.  บ้านสมอโคน
58.  อนุบาลลานกระบือ
59.  บ้านน้ำโท้ง
60.  บ้านหงษ์ทอง
61.  บ้านห้วยน้ำใส
62.  บ้านหนองมะเกาะ
63.  บ้านทุ่งน้ำตก
64.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
65.  อนุบาลกำแพงเพชร
66.  บ้านเทียมเจริญ
67.  บ้านจันทิมา
68.  บ้านดาดทองเจริญ
69.  บ้านเมืองพาน
70.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
71.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
72.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
73.  บ้านบ่อสามแสน
74.  บ้านหนองตากล้า
75.  บ้านเกาะพิมูล
76.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
77.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
78.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
79.  บ้านวังไม้แดง
80.  บ้านใหม่สามัคคี
81.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
82.  หนองแขมประชาสรรค์
83.  บ้านเขาคีริส
84.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
85.  บ้านคุยมะม่วง
86.  บ้านท่าตะคร้อ
87.  บ้านท่าเสากระโดง
88.  บ้านวังชมภู
89.  บ้านเขาน้ำเพชร
90.  บ้านเกาะสะบ้า
91.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
92.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
93.  สาธิต
94.  สิริแก้วเจริญ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
95.  บ้านโนนม่วง
96.  บ้านลานไผ่
97.  บ้านพานทอง
98.  นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
99.  บ้านตอรัง
100.  บ้านบึงลูกนก
101.  บ้านปรือพันไถ
102.  บ้านลานทอง
103.  บ้านสุวรรณภูมิ
104.  บ้านหนองทราย
105.  บ้านหนองหลวง
106.  บ้านอินทรานุสรณ์
107.  บ้านโนนจั่น
108.  บ้านใหม่สามัคคี
109.  ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
110.  ยอดประชาสรรค์