1.  กุดฆ้องชัยวิทยา
2.  ขมิ้นพัฒนวิทย์
3.  คำถาวรเจริญวิทย์
4.  ขอนแก่นวิทยาเสริม
5.  คำขามวิทยา
6.  คำบอนวิทยาสรรพ์
7.  คำมันปลาผดุงวิทย์
8.  คำใหญ่วิทยา
9.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
10.  คำโองวิทยา
11.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
12.  กุดจิกวิทยาคาร
13.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
14.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
15.  จินดาสินธวานนท์
16.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
17.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
18.  ชุมชนดอนม่วงงาม
19.  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
20.  ชุมชนบ้านป่าแดง
21.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน
22.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
23.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
24.  ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
25.  ดงน้อยโนนสวรรค์
26.  ดงบังวิทยา
27.  ดงบังอำนวยวิทย์
28.  ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
29.  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
30.  ดงสวรรค์อุดมมิตร
31.  ดอนขีวิทยา
32.  ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
33.  ดอนยานางศึกษา
34.  ท่าคันโทวิทยายน
35.  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
36.  ท่าแห่วิทยาคม
37.  นากุงวิทยาเสริม
38.  นาค้อวิทยาคม
39.  นาตาลวิทยาคม
40.  นาบงวิทยา
41.  นาสีนวลอุดมเวศม์
42.  นาอวนวิทยาสิทธิ์
43.  นาเชือกวิทยาสรรพ์
44.  นาแกราษฎร์อำนวย
45.  บ้านกุดท่าลือ
46.  บัวสะอาดส่งเสริม
47.  บ้านขามวิทยาคม
48.  ท่อนสังข์วิทยา
49.  บ้านคำแคน
50.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
51.  บ้านชัยศรี
52.  บ้านชาดวิทยาคาร
53.  บ้านทรายทองวิทยาคม
54.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
55.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
56.  บ้านหนองขาม
57.  บ้านสาวิทยาสรรพ์
58.  นางามแก่นลำดวนวิทยา
59.  บ้านหนองชุมแสง
60.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
61.  บ้านหนองบัว
62.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
63.  บ้านหนองเสือ
64.  บ้านหนองแซง
65.  บ้านหนองแวงฮี
66.  บ้านหนองแสง
67.  บ้านหนองหัวช้าง
68.  บ้านหนองไผ่
69.  บ้านเว่อวิทยานุกูล
70.  บ้านเสียววิทยาสรรพ์
71.  บ้านแกวิทยาคม
72.  บ้านแสนสุข
73.  บ้านโคกกลาง
74.  บ้านโคกศรี
75.  ประชารัฐศึกษา
76.  ปอแดงวิทยา
77.  บ้านโนนอำนวย
78.  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
79.  พรมลีศรีสว่าง
80.  ภูฮังวิทยาคาร
81.  พิมูลวิทยา
82.  ผดุงราษฎร์วิทยา
83.  ป่าหวายศึกษา
84.  พินิจราษฎร์บำรุง
85.  วัดบ้านดอนกลาง
86.  ยางคำวิทยา
87.  ยางอู้มวิทยาคาร
88.  ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
89.  วัดบ้านกุดสังข์
90.  สระแก้ววิทยานุกูล
91.  สว่างกิจวิทยา
92.  สะอาดนาดีศิลาวิทย์
93.  สำราญ - ประภาศรี
94.  หน่อคำประชานุเคราะห์
95.  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
96.  หนองกุงศรีวิทยาคม
97.  หนองกุงราษฎร์วิทยา
98.  หนองกุงไทยวิทยาคม
99.  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
100.  หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
101.  หนองบัวชุม
102.  หนองบัววิทยาเสริม
103.  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
104.  หนองปะโอประชาอุทิศ
105.  หนองสวงวิทยาคม
106.  หนองอิเฒ่าวิทยา
107.  หนองเม็กวิทยา
108.  หนองแข้วิทยา
109.  หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
110.  หนองแวงประชาสรรพ์
111.  หนองแวงม่วง
112.  หนองแสงวิทยา
113.  หนองโนวิทยา
114.  หนองไม้พลวงวิทยาคม
115.  หลักด่านวิทยา
116.  ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
117.  ห้วยยางดงวิทยา
118.  ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
119.  หัวงัววิทยาคาร
120.  หนองใหญ่วิทยา
121.  หัวนาคำจรูญศิลป์
122.  ห้วยเตยวิทยา
123.  ฮ่องฮีวิทยา
124.  อุ่มเม่าวิทยา
125.  หัวหินราษฎร์บำรุง
126.  เสริมเสาเล้าวิทยา
127.  เชียงงามวิทยาคาร
128.  เชียงสาศิลปสถาน
129.  เนินลาดวิทยา
130.  เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
131.  โคกก่องราษฎร์นุกูล
132.  โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
133.  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
134.  โคกคำวิทยา
135.  โคกศรีวิทยายน
136.  โคกเจริญวิทยา
137.  โนนชัยประชาสรรค์
138.  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
139.  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
140.  โนนสูงวิทยา
141.  โนนเตาไหหนองแก
142.  โนนศิลาสว่างวิทย์
143.  โคกเครือวิทยา
144.  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
145.  ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
146.  โพนสิมอนุเคราะห์
147.  ไทรทองวิทยาคาร