1.  บ้านขามวิทยาคม
2.  นางามแก่นลำดวนวิทยา
3.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
4.  ป่าหวายศึกษา
5.  สำราญ - ประภาศรี
6.  หน่อคำประชานุเคราะห์
7.  หนองใหญ่วิทยา