1.  กุดฆ้องชัยวิทยา
2.  ขมิ้นพัฒนวิทย์
3.  คำถาวรเจริญวิทย์
4.  ขอนแก่นวิทยาเสริม
5.  คำขามวิทยา
6.  คำบอนวิทยาสรรพ์
7.  คำมันปลาผดุงวิทย์
8.  คำใหญ่วิทยา
9.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
10.  คำโองวิทยา
11.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
12.  กุดจิกวิทยาคาร
13.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
14.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
15.  จินดาสินธวานนท์
16.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
17.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
18.  ชุมชนดอนม่วงงาม
19.  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
20.  ชุมชนบ้านป่าแดง
21.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน
22.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
23.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
24.  ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
25.  ดงน้อยโนนสวรรค์
26.  ดงบังวิทยา
27.  ดงบังอำนวยวิทย์
28.  ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
29.  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
30.  ดงสวรรค์อุดมมิตร
31.  ดอนขีวิทยา
32.  ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
33.  ดอนยานางศึกษา
34.  ท่าเมืองสำราญวิทย์
35.  ท่าคันโทวิทยายน
36.  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
37.  ท่าแห่วิทยาคม
38.  นากุงวิทยาเสริม
39.  นาค้อวิทยาคม
40.  นาดีหลุมข้าววิทยา
41.  นาตาลวิทยาคม
42.  นาบงวิทยา
43.  นามูลสมบูรณ์วิทย์
44.  นาสีนวลอุดมเวศม์
45.  นาอวนวิทยาสิทธิ์
46.  นาเชือกวิทยาสรรพ์
47.  นาแกราษฎร์อำนวย
48.  บ้านกุดท่าลือ
49.  บัวสะอาดส่งเสริม
50.  ท่อนสังข์วิทยา
51.  บ้านคำแคน
52.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
53.  บ้านชัยศรี
54.  บ้านชัยศรีสุข
55.  บ้านชาดวิทยาคาร
56.  บ้านทรายทองวิทยาคม
57.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
58.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
59.  บ้านหนองขาม
60.  บ้านสาวิทยาสรรพ์
61.  บ้านหนองชุมแสง
62.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
63.  บ้านหนองบัว
64.  บ้านหนองเสือ
65.  บ้านหนองแซง
66.  บ้านหนองแวงฮี
67.  บ้านหนองแสง
68.  บ้านหนองหัวช้าง
69.  บ้านหนองไผ่
70.  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
71.  บ้านเว่อวิทยานุกูล
72.  บ้านเสียววิทยาสรรพ์
73.  บ้านแกวิทยาคม
74.  บ้านแสนสุข
75.  บ้านโคกกลาง
76.  บ้านโคกศรี
77.  ประชารัฐศึกษา
78.  ปอแดงวิทยา
79.  บ้านโนนอำนวย
80.  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
81.  บ้านหาดทรายมูล
82.  พรมลีศรีสว่าง
83.  ภูฮังวิทยาคาร
84.  พิมูลวิทยา
85.  ผดุงราษฎร์วิทยา
86.  พินิจราษฎร์บำรุง
87.  วัดบ้านดอนกลาง
88.  ยางคำวิทยา
89.  ยางอู้มวิทยาคาร
90.  วังยางวิทยาคาร
91.  ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
92.  วัดบ้านกุดสังข์
93.  สระแก้ววิทยานุกูล
94.  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
95.  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
96.  สว่างกิจวิทยา
97.  สะอาดนาดีศิลาวิทย์
98.  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
99.  หนองกุงศรีวิทยาคม
100.  หนองกุงราษฎร์วิทยา
101.  หนองกุงไทยวิทยาคม
102.  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
103.  หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
104.  หนองบัวชุม
105.  หนองบัววิทยาเสริม
106.  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
107.  หนองปะโอประชาอุทิศ
108.  หนองสวงวิทยาคม
109.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
110.  หนองมันปลาวิทยา
111.  หนองอิเฒ่าวิทยา
112.  หนองเม็กวิทยา
113.  หนองแข้วิทยา
114.  หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
115.  หนองแวงประชาสรรพ์
116.  หนองแวงม่วง
117.  สายปัญญาสมาคม
118.  หนองแสงวิทยา
119.  หนองโนวิทยา
120.  หนองโนวิทยาคม
121.  หนองไผ่รัฐบำรุง
122.  หนองไม้พลวงวิทยาคม
123.  หลักด่านวิทยา
124.  ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
125.  ห้วยยางดงวิทยา
126.  ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
127.  หัวงัววิทยาคาร
128.  หัวดงวิทยา
129.  หัวนาคำจรูญศิลป์
130.  ห้วยเตยวิทยา
131.  ฮ่องฮีวิทยา
132.  อุ่มเม่าวิทยา
133.  หัวหินราษฎร์บำรุง
134.  เสริมเสาเล้าวิทยา
135.  เชียงงามวิทยาคาร
136.  เชียงสาศิลปสถาน
137.  เนินลาดวิทยา
138.  เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
139.  เดชอุดมพิทยาคม
140.  โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
141.  โคกก่องราษฎร์นุกูล
142.  โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
143.  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
144.  โคกคำวิทยา
145.  โคกประสิทธิ์วิทยา
146.  โคกศรีวิทยายน
147.  โคกเจริญวิทยา
148.  โนนชัยประชาสรรค์
149.  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
150.  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
151.  โนนสูงวิทยา
152.  โนนเตาไหหนองแก
153.  โนนศิลาสว่างวิทย์
154.  โคกเครือวิทยา
155.  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
156.  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
157.  ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
158.  โพนสิมอนุเคราะห์
159.  ไชยวารวิทยาคม
160.  ไทรทองวิทยาคาร