1.  กุดฆ้องชัยวิทยา
2.  นาบงวิทยา
3.  บ้านหนองไผ่
4.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
5.  หนองใหญ่วิทยา
6.  อุ่มเม่าวิทยา