1.  คำถาวรเจริญวิทย์
2.  ขอนแก่นวิทยาเสริม
3.  คำขามวิทยา
4.  คำใหญ่วิทยา
5.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
6.  กุดจิกวิทยาคาร
7.  จินดาสินธวานนท์
8.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
9.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
10.  ชุมชนบ้านป่าแดง
11.  ดงบังวิทยา
12.  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
13.  ดงสวรรค์อุดมมิตร
14.  ดอนขีวิทยา
15.  ดอนยานางศึกษา
16.  ท่าเมืองสำราญวิทย์
17.  ท่าคันโทวิทยายน
18.  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
19.  ท่าแห่วิทยาคม
20.  นาค้อวิทยาคม
21.  นาเชือกวิทยาสรรพ์
22.  นาแกราษฎร์อำนวย
23.  บ้านกุดท่าลือ
24.  บัวสะอาดส่งเสริม
25.  ท่อนสังข์วิทยา
26.  บ้านคำแคน
27.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
28.  บ้านชัยศรีสุข
29.  บ้านชาดวิทยาคาร
30.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
31.  นางามแก่นลำดวนวิทยา
32.  บ้านหนองชุมแสง
33.  บ้านหนองเสือ
34.  บ้านหนองแซง
35.  บ้านหนองแสง
36.  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
37.  บ้านเว่อวิทยานุกูล
38.  บ้านเสียววิทยาสรรพ์
39.  บ้านแกวิทยาคม
40.  บ้านโคกกลาง
41.  บ้านโคกศรี
42.  บ้านโนนอำนวย
43.  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
44.  ผดุงราษฎร์วิทยา
45.  พินิจราษฎร์บำรุง
46.  ยางอู้มวิทยาคาร
47.  วังยางวิทยาคาร
48.  วัดบ้านกุดสังข์
49.  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
50.  หน่อคำประชานุเคราะห์
51.  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
52.  หนองกุงศรีวิทยาคม
53.  หนองบัววิทยาเสริม
54.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
55.  หนองอิเฒ่าวิทยา
56.  หนองแวงประชาสรรพ์
57.  หนองโนวิทยา
58.  หนองโนวิทยาคม
59.  หนองไผ่รัฐบำรุง
60.  หนองไม้พลวงวิทยาคม
61.  ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
62.  ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
63.  หัวงัววิทยาคาร
64.  หนองใหญ่วิทยา
65.  หัวดงวิทยา
66.  หัวหินราษฎร์บำรุง
67.  เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
68.  โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
69.  โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
70.  โคกคำวิทยา
71.  โคกประสิทธิ์วิทยา
72.  โนนสูงวิทยา
73.  โคกเครือวิทยา
74.  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
75.  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
76.  ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
77.  ไชยวารวิทยาคม