1.  กุดฆ้องชัยวิทยา
2.  ขมิ้นพัฒนวิทย์
3.  คำบอนวิทยาสรรพ์
4.  คำมันปลาผดุงวิทย์
5.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
6.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
7.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน
8.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
9.  ดงน้อยโนนสวรรค์
10.  นาตาลวิทยาคม
11.  นามูลสมบูรณ์วิทย์
12.  บ้านขามวิทยาคม
13.  บ้านชัยศรี
14.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
15.  บ้านหนองขาม
16.  บ้านสาวิทยาสรรพ์
17.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
18.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
19.  บ้านหนองแวงฮี
20.  บ้านหนองหัวช้าง
21.  บ้านแสนสุข
22.  ประชารัฐศึกษา
23.  บ้านหาดทรายมูล
24.  ป่าหวายศึกษา
25.  วัดบ้านดอนกลาง
26.  ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
27.  สระแก้ววิทยานุกูล
28.  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
29.  สว่างกิจวิทยา
30.  สะอาดนาดีศิลาวิทย์
31.  สำราญ - ประภาศรี
32.  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
33.  หนองปะโอประชาอุทิศ
34.  หนองเม็กวิทยา
35.  หนองแวงม่วง
36.  สายปัญญาสมาคม
37.  หลักด่านวิทยา
38.  ฮ่องฮีวิทยา
39.  อุ่มเม่าวิทยา
40.  เดชอุดมพิทยาคม
41.  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
42.  โนนชัยประชาสรรค์
43.  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
44.  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
45.  โนนศิลาสว่างวิทย์
46.  ไทรทองวิทยาคาร