1.  กุดฆ้องชัยวิทยา
2.  ขมิ้นพัฒนวิทย์
3.  ขอนแก่นวิทยาเสริม
4.  คำขามวิทยา
5.  คำบอนวิทยาสรรพ์
6.  คำมันปลาผดุงวิทย์
7.  คำใหญ่วิทยา
8.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
9.  คำโองวิทยา
10.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
11.  กุดจิกวิทยาคาร
12.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
13.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
14.  จินดาสินธวานนท์
15.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
16.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
17.  ชุมชนดอนม่วงงาม
18.  ชุมชนบ้านป่าแดง
19.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
20.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
21.  ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
22.  ดงน้อยโนนสวรรค์
23.  ดงบังอำนวยวิทย์
24.  ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
25.  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
26.  ดงสวรรค์อุดมมิตร
27.  ดอนขีวิทยา
28.  ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
29.  ดอนยานางศึกษา
30.  ท่าเมืองสำราญวิทย์
31.  ท่าคันโทวิทยายน
32.  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
33.  นากุงวิทยาเสริม
34.  นาดีหลุมข้าววิทยา
35.  นาตาลวิทยาคม
36.  นาบงวิทยา
37.  นาสีนวลอุดมเวศม์
38.  นาอวนวิทยาสิทธิ์
39.  นาเชือกวิทยาสรรพ์
40.  นาแกราษฎร์อำนวย
41.  บ้านกุดท่าลือ
42.  บัวสะอาดส่งเสริม
43.  บ้านขามวิทยาคม
44.  ท่อนสังข์วิทยา
45.  บ้านคำแคน
46.  บ้านชัยศรี
47.  บ้านชัยศรีสุข
48.  บ้านชาดวิทยาคาร
49.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
50.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
51.  บ้านหนองขาม
52.  บ้านสาวิทยาสรรพ์
53.  บ้านหนองชุมแสง
54.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
55.  บ้านหนองบัว
56.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
57.  บ้านหนองแวงฮี
58.  บ้านหนองแสง
59.  บ้านหนองไผ่
60.  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
61.  บ้านเว่อวิทยานุกูล
62.  บ้านเสียววิทยาสรรพ์
63.  บ้านแกวิทยาคม
64.  บ้านแสนสุข
65.  บ้านโคกกลาง
66.  ประชารัฐศึกษา
67.  ปอแดงวิทยา
68.  บ้านโนนอำนวย
69.  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
70.  บ้านหาดทรายมูล
71.  พรมลีศรีสว่าง
72.  ภูฮังวิทยาคาร
73.  พิมูลวิทยา
74.  ผดุงราษฎร์วิทยา
75.  ป่าหวายศึกษา
76.  พินิจราษฎร์บำรุง
77.  ยางคำวิทยา
78.  ยางอู้มวิทยาคาร
79.  วังยางวิทยาคาร
80.  ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
81.  วัดบ้านกุดสังข์
82.  สระแก้ววิทยานุกูล
83.  สะอาดนาดีศิลาวิทย์
84.  หน่อคำประชานุเคราะห์
85.  หนองกุงศรีวิทยาคม
86.  หนองกุงราษฎร์วิทยา
87.  หนองกุงไทยวิทยาคม
88.  หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
89.  หนองบัวชุม
90.  หนองบัววิทยาเสริม
91.  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
92.  หนองปะโอประชาอุทิศ
93.  หนองสวงวิทยาคม
94.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
95.  หนองมันปลาวิทยา
96.  หนองอิเฒ่าวิทยา
97.  หนองเม็กวิทยา
98.  หนองแข้วิทยา
99.  หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
100.  หนองแวงประชาสรรพ์
101.  หนองแวงม่วง
102.  สายปัญญาสมาคม
103.  หนองแสงวิทยา
104.  หนองโนวิทยา
105.  หนองโนวิทยาคม
106.  หนองไผ่รัฐบำรุง
107.  หนองไม้พลวงวิทยาคม
108.  หลักด่านวิทยา
109.  ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
110.  ห้วยยางดงวิทยา
111.  ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
112.  หัวงัววิทยาคาร
113.  หนองใหญ่วิทยา
114.  หัวดงวิทยา
115.  หัวนาคำจรูญศิลป์
116.  ฮ่องฮีวิทยา
117.  อุ่มเม่าวิทยา
118.  หัวหินราษฎร์บำรุง
119.  เสริมเสาเล้าวิทยา
120.  เชียงงามวิทยาคาร
121.  เชียงสาศิลปสถาน
122.  เนินลาดวิทยา
123.  เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
124.  เดชอุดมพิทยาคม
125.  โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
126.  โคกก่องราษฎร์นุกูล
127.  โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
128.  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
129.  โคกศรีวิทยายน
130.  โคกเจริญวิทยา
131.  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
132.  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
133.  โนนสูงวิทยา
134.  โนนเตาไหหนองแก
135.  โนนศิลาสว่างวิทย์
136.  โคกเครือวิทยา
137.  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
138.  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
139.  ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
140.  โพนสิมอนุเคราะห์
141.  ไชยวารวิทยาคม
142.  ไทรทองวิทยาคาร