1.  กุดฆ้องชัยวิทยา
2.  ขมิ้นพัฒนวิทย์
3.  คำถาวรเจริญวิทย์
4.  ขอนแก่นวิทยาเสริม
5.  คำบอนวิทยาสรรพ์
6.  คำมันปลาผดุงวิทย์
7.  คำใหญ่วิทยา
8.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
9.  คำโองวิทยา
10.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
11.  กุดจิกวิทยาคาร
12.  จินดาสินธวานนท์
13.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
14.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
15.  ชุมชนดอนม่วงงาม
16.  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
17.  ชุมชนบ้านป่าแดง
18.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
19.  ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
20.  ดงบังวิทยา
21.  ดงบังอำนวยวิทย์
22.  ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
23.  ดงสวรรค์อุดมมิตร
24.  ดอนขีวิทยา
25.  ดอนยานางศึกษา
26.  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
27.  ท่าแห่วิทยาคม
28.  นาค้อวิทยาคม
29.  นาตาลวิทยาคม
30.  นาบงวิทยา
31.  นามูลสมบูรณ์วิทย์
32.  นาสีนวลอุดมเวศม์
33.  นาอวนวิทยาสิทธิ์
34.  นาเชือกวิทยาสรรพ์
35.  นาแกราษฎร์อำนวย
36.  บ้านกุดท่าลือ
37.  บัวสะอาดส่งเสริม
38.  ท่อนสังข์วิทยา
39.  บ้านคำแคน
40.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
41.  บ้านชัยศรี
42.  บ้านชัยศรีสุข
43.  บ้านชาดวิทยาคาร
44.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
45.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
46.  บ้านหนองขาม
47.  บ้านสาวิทยาสรรพ์
48.  นางามแก่นลำดวนวิทยา
49.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
50.  บ้านหนองแซง
51.  บ้านหนองแวงฮี
52.  บ้านหนองแสง
53.  บ้านหนองไผ่
54.  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
55.  บ้านเว่อวิทยานุกูล
56.  บ้านเสียววิทยาสรรพ์
57.  บ้านแกวิทยาคม
58.  บ้านแสนสุข
59.  บ้านโคกกลาง
60.  บ้านโคกศรี
61.  ประชารัฐศึกษา
62.  ปอแดงวิทยา
63.  บ้านโนนอำนวย
64.  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
65.  บ้านหาดทรายมูล
66.  พรมลีศรีสว่าง
67.  ภูฮังวิทยาคาร
68.  พิมูลวิทยา
69.  ผดุงราษฎร์วิทยา
70.  ป่าหวายศึกษา
71.  วัดบ้านดอนกลาง
72.  ยางคำวิทยา
73.  วังยางวิทยาคาร
74.  ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
75.  วัดบ้านกุดสังข์
76.  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
77.  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
78.  สว่างกิจวิทยา
79.  สะอาดนาดีศิลาวิทย์
80.  สำราญ - ประภาศรี
81.  หน่อคำประชานุเคราะห์
82.  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
83.  หนองกุงศรีวิทยาคม
84.  หนองกุงราษฎร์วิทยา
85.  หนองกุงไทยวิทยาคม
86.  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
87.  หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
88.  หนองบัวชุม
89.  หนองบัววิทยาเสริม
90.  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
91.  หนองปะโอประชาอุทิศ
92.  หนองสวงวิทยาคม
93.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
94.  หนองมันปลาวิทยา
95.  หนองอิเฒ่าวิทยา
96.  หนองเม็กวิทยา
97.  หนองแข้วิทยา
98.  หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
99.  หนองแวงม่วง
100.  สายปัญญาสมาคม
101.  หนองแสงวิทยา
102.  หนองโนวิทยา
103.  หนองโนวิทยาคม
104.  หนองไผ่รัฐบำรุง
105.  หนองไม้พลวงวิทยาคม
106.  ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
107.  ห้วยยางดงวิทยา
108.  ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
109.  หนองใหญ่วิทยา
110.  หัวดงวิทยา
111.  หัวนาคำจรูญศิลป์
112.  ห้วยเตยวิทยา
113.  ฮ่องฮีวิทยา
114.  อุ่มเม่าวิทยา
115.  หัวหินราษฎร์บำรุง
116.  เสริมเสาเล้าวิทยา
117.  เชียงงามวิทยาคาร
118.  เชียงสาศิลปสถาน
119.  เนินลาดวิทยา
120.  เดชอุดมพิทยาคม
121.  โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
122.  โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
123.  โคกคำวิทยา
124.  โคกประสิทธิ์วิทยา
125.  โนนชัยประชาสรรค์
126.  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
127.  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
128.  โนนสูงวิทยา
129.  โนนเตาไหหนองแก
130.  โนนศิลาสว่างวิทย์
131.  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
132.  ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
133.  โพนสิมอนุเคราะห์
134.  ไชยวารวิทยาคม
135.  ไทรทองวิทยาคาร