1.  ขมิ้นพัฒนวิทย์
2.  คำขามวิทยา
3.  จินดาสินธวานนท์
4.  นากุงวิทยาเสริม
5.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
6.  บ้านทรายทองวิทยาคม
7.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
8.  บ้านหนองแซง
9.  บ้านหนองไผ่
10.  บ้านเว่อวิทยานุกูล
11.  บ้านแสนสุข
12.  สะอาดนาดีศิลาวิทย์
13.  หนองกุงราษฎร์วิทยา
14.  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
15.  หนองบัวชุม
16.  หนองแข้วิทยา
17.  โคกเจริญวิทยา