1.  กุดฆ้องชัยวิทยา
2.  ขอนแก่นวิทยาเสริม
3.  คำขามวิทยา
4.  คำมันปลาผดุงวิทย์
5.  คำใหญ่วิทยา
6.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
7.  คำโองวิทยา
8.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
9.  กุดจิกวิทยาคาร
10.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
11.  จินดาสินธวานนท์
12.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
13.  ชุมชนดอนม่วงงาม
14.  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
15.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
16.  ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
17.  ดงบังวิทยา
18.  ดงบังอำนวยวิทย์
19.  ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
20.  ดงสวรรค์อุดมมิตร
21.  ดอนขีวิทยา
22.  ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
23.  ท่าเมืองสำราญวิทย์
24.  ท่าคันโทวิทยายน
25.  ท่าแห่วิทยาคม
26.  นากุงวิทยาเสริม
27.  นาตาลวิทยาคม
28.  นาบงวิทยา
29.  นามูลสมบูรณ์วิทย์
30.  นาอวนวิทยาสิทธิ์
31.  บ้านกุดท่าลือ
32.  ท่อนสังข์วิทยา
33.  บ้านคำแคน
34.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
35.  บ้านชัยศรี
36.  บ้านชาดวิทยาคาร
37.  นางามแก่นลำดวนวิทยา
38.  บ้านหนองชุมแสง
39.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
40.  บ้านหนองแซง
41.  บ้านหนองแสง
42.  บ้านหนองหัวช้าง
43.  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
44.  บ้านเว่อวิทยานุกูล
45.  บ้านแกวิทยาคม
46.  บ้านแสนสุข
47.  บ้านโคกกลาง
48.  พรมลีศรีสว่าง
49.  ภูฮังวิทยาคาร
50.  ผดุงราษฎร์วิทยา
51.  ป่าหวายศึกษา
52.  พินิจราษฎร์บำรุง
53.  วัดบ้านดอนกลาง
54.  ยางคำวิทยา
55.  สระแก้ววิทยานุกูล
56.  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
57.  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
58.  สะอาดนาดีศิลาวิทย์
59.  สำราญ - ประภาศรี
60.  หน่อคำประชานุเคราะห์
61.  หนองกุงศรีวิทยาคม
62.  หนองกุงราษฎร์วิทยา
63.  หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
64.  หนองสวงวิทยาคม
65.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
66.  หนองแข้วิทยา
67.  หนองไผ่รัฐบำรุง
68.  ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
69.  หนองใหญ่วิทยา
70.  หัวดงวิทยา
71.  หัวนาคำจรูญศิลป์
72.  อุ่มเม่าวิทยา
73.  เชียงงามวิทยาคาร
74.  เชียงสาศิลปสถาน
75.  เนินลาดวิทยา
76.  โคกก่องราษฎร์นุกูล
77.  โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
78.  โคกคำวิทยา
79.  โคกศรีวิทยายน
80.  โคกเจริญวิทยา
81.  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
82.  โนนสูงวิทยา
83.  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
84.  ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
85.  โพนสิมอนุเคราะห์
86.  ไชยวารวิทยาคม
87.  ไทรทองวิทยาคาร