1.  ขมิ้นพัฒนวิทย์
2.  คำถาวรเจริญวิทย์
3.  คำบอนวิทยาสรรพ์
4.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
5.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
6.  ชุมชนบ้านป่าแดง
7.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน
8.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
9.  ดงน้อยโนนสวรรค์
10.  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
11.  ดอนยานางศึกษา
12.  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
13.  นาค้อวิทยาคม
14.  นาดีหลุมข้าววิทยา
15.  นาสีนวลอุดมเวศม์
16.  นาเชือกวิทยาสรรพ์
17.  นาแกราษฎร์อำนวย
18.  บัวสะอาดส่งเสริม
19.  บ้านขามวิทยาคม
20.  บ้านชัยศรีสุข
21.  บ้านทรายทองวิทยาคม
22.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
23.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
24.  บ้านหนองขาม
25.  บ้านสาวิทยาสรรพ์
26.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
27.  บ้านหนองบัว
28.  บ้านหนองเสือ
29.  บ้านหนองแวงฮี
30.  บ้านหนองไผ่
31.  บ้านเสียววิทยาสรรพ์
32.  บ้านโคกศรี
33.  ประชารัฐศึกษา
34.  ปอแดงวิทยา
35.  บ้านโนนอำนวย
36.  บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
37.  บ้านหาดทรายมูล
38.  พิมูลวิทยา
39.  ยางอู้มวิทยาคาร
40.  วังยางวิทยาคาร
41.  ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
42.  วัดบ้านกุดสังข์
43.  สว่างกิจวิทยา
44.  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
45.  หนองกุงไทยวิทยาคม
46.  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
47.  หนองบัวชุม
48.  หนองบัววิทยาเสริม
49.  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
50.  หนองปะโอประชาอุทิศ
51.  หนองมันปลาวิทยา
52.  หนองอิเฒ่าวิทยา
53.  หนองเม็กวิทยา
54.  หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
55.  หนองแวงประชาสรรพ์
56.  หนองแวงม่วง
57.  สายปัญญาสมาคม
58.  หนองแสงวิทยา
59.  หนองโนวิทยา
60.  หนองโนวิทยาคม
61.  หนองไม้พลวงวิทยาคม
62.  หลักด่านวิทยา
63.  ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
64.  ห้วยยางดงวิทยา
65.  หัวงัววิทยาคาร
66.  ห้วยเตยวิทยา
67.  ฮ่องฮีวิทยา
68.  หัวหินราษฎร์บำรุง
69.  เสริมเสาเล้าวิทยา
70.  เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
71.  เดชอุดมพิทยาคม
72.  โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
73.  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
74.  โคกประสิทธิ์วิทยา
75.  โนนชัยประชาสรรค์
76.  โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
77.  โนนเตาไหหนองแก
78.  โนนศิลาสว่างวิทย์
79.  โคกเครือวิทยา
80.  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์