1.  กุดฆ้องชัยวิทยา
2.  ขมิ้นพัฒนวิทย์
3.  ขอนแก่นวิทยาเสริม
4.  คำขามวิทยา
5.  คำมันปลาผดุงวิทย์
6.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
7.  คำโองวิทยา
8.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
9.  จินดาสินธวานนท์
10.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน
11.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
12.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
13.  ดงน้อยโนนสวรรค์
14.  ดงบังวิทยา
15.  ดอนขีวิทยา
16.  ดอนยานางศึกษา
17.  ท่าเมืองสำราญวิทย์
18.  ท่าคันโทวิทยายน
19.  ท่าแห่วิทยาคม
20.  นากุงวิทยาเสริม
21.  นาค้อวิทยาคม
22.  นาดีหลุมข้าววิทยา
23.  นาบงวิทยา
24.  นามูลสมบูรณ์วิทย์
25.  นาอวนวิทยาสิทธิ์
26.  นาเชือกวิทยาสรรพ์
27.  บัวสะอาดส่งเสริม
28.  บ้านขามวิทยาคม
29.  บ้านคำแคน
30.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
31.  บ้านชาดวิทยาคาร
32.  บ้านทรายทองวิทยาคม
33.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
34.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
35.  บ้านหนองขาม
36.  บ้านสาวิทยาสรรพ์
37.  นางามแก่นลำดวนวิทยา
38.  บ้านหนองชุมแสง
39.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
40.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
41.  บ้านหนองเสือ
42.  บ้านหนองแซง
43.  บ้านหนองหัวช้าง
44.  บ้านหนองไผ่
45.  บ้านแกวิทยาคม
46.  บ้านแสนสุข
47.  ประชารัฐศึกษา
48.  บ้านโนนอำนวย
49.  บ้านหาดทรายมูล
50.  ภูฮังวิทยาคาร
51.  พิมูลวิทยา
52.  ป่าหวายศึกษา
53.  วัดบ้านดอนกลาง
54.  ยางคำวิทยา
55.  ยางอู้มวิทยาคาร
56.  สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
57.  สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
58.  สว่างกิจวิทยา
59.  สำราญ - ประภาศรี
60.  หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
61.  หนองกุงราษฎร์วิทยา
62.  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
63.  หนองบัวชุม
64.  หนองบัววิทยาเสริม
65.  หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
66.  หนองปะโอประชาอุทิศ
67.  หนองสวงวิทยาคม
68.  หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
69.  หนองอิเฒ่าวิทยา
70.  หนองแข้วิทยา
71.  หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
72.  หนองแวงประชาสรรพ์
73.  สายปัญญาสมาคม
74.  หนองแสงวิทยา
75.  หนองโนวิทยา
76.  หนองโนวิทยาคม
77.  หลักด่านวิทยา
78.  ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
79.  หัวงัววิทยาคาร
80.  หนองใหญ่วิทยา
81.  ห้วยเตยวิทยา
82.  เสริมเสาเล้าวิทยา
83.  เดชอุดมพิทยาคม
84.  โคกประสิทธิ์วิทยา
85.  โคกศรีวิทยายน
86.  โคกเจริญวิทยา
87.  โนนชัยประชาสรรค์
88.  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
89.  โคกเครือวิทยา
90.  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
91.  ไทรทองวิทยาคาร