1.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
2.  คำไผ่สงเคราะห์
3.  บ้านคำเม็ก
4.  บ้านหนาดสงเคราะห์
5.  บ้านหนองม่วง
6.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
7.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
8.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา