1.  กุดลิงวิทยาคม
2.  กุดอ้อประชานุสรณ์
3.  กลางหมื่นสงเคราะห์
4.  คอนเรียบอนุกูล
5.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
6.  ค้อจารย์วิทยา
7.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
8.  คำแคนราษฎร์วิทยา
9.  คำโพนคำม่วงวิทยา
10.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
11.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
12.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
13.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
14.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
15.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
16.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
17.  ดงน้อยวิทยา
18.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
19.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
20.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
21.  ดงพยุงสงเคราะห์
22.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
23.  ดงเมืองวิทยาคาร
24.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
25.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
26.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
27.  ถ้ำปลาวิทยายน
28.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
29.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
30.  ด่านใต้วิทยา
31.  ท่านาจานวิทยา
32.  ท่าแสงวิทยายน
33.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
34.  ท่าไคร้สามัคคี
35.  นาจำปา
36.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
37.  นาคูณวิทยา
38.  นามลวิทยาคาร
39.  นาโกวิทยา
40.  นิคมลำปาววิทยา
41.  บ้านกุดแห่
42.  บ้านคำเชียงวัน
43.  บ้านดอนสนวน
44.  บ้านคำเม็ก
45.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
46.  บ้านท่างาม
47.  บ้านม่วงวิทยายน
48.  บ้านลาดวิทยาเสริม
49.  บ้านหนองกุงน้อย
50.  บ้านหนาดสงเคราะห์
51.  บ้านหนองม่วง
52.  บ้านหนองช้าง
53.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
54.  บ้านห้วยยาง
55.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
56.  บ้านเหล่าค้อ
57.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
58.  บ้านแกวิทยายน
59.  บ้านโคกกว้าง
60.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
61.  บ้านโคกใส
62.  บึงวิชัยสงเคราะห์
63.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
64.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
65.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
66.  ภูปอวิทยา
67.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
68.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
69.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
70.  สะอาดประชาสรรพ์
71.  สะอาดไชยศรี
72.  สะอาดสมศรีวิทยา
73.  สายป่าแดงวิทยา
74.  สามชัยอุดมวิทย์
75.  สามัคคีสำราญวิทย์
76.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
77.  สำเริงวิทยา
78.  หนองกุงวิทยาคม
79.  สิงห์สะอาด
80.  หนองบัวราษฎร์นิยม
81.  หนองหัวช้าง
82.  หนองทุ่มสงเคราะห์
83.  หนองแคนวิทยา
84.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
85.  หนองแซงวิทยา
86.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
87.  หนองแวงประชานุกูล
88.  หนองแวงแสน
89.  หนองแวงเหนือ
90.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
91.  ห้วยตูมวิทยาคาร
92.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
93.  หัวขวาวิทยา
94.  หัวคูประชาอุทิศ
95.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
96.  เสมาสามัคคี
97.  เหล่าสูงวิทยา
98.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
99.  อนุบาลกาฬสินธุ์
100.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
101.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
102.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
103.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
104.  แกเปะราษฎร์นิยม
105.  โคกก่องวิทยา
106.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
107.  โคกคอนวิทยานุกูล
108.  โคกล่ามผดุงวิทย์
109.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
110.  โคกล่ามวิทยา
111.  โคกกลางวิทยา
112.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
113.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
114.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
115.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
116.  โป่งเชือกศึกษาสถาน
117.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา