1.  กุดลิงวิทยาคม
2.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
3.  กุดอ้อประชานุสรณ์
4.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
5.  กลางหมื่นสงเคราะห์
6.  กุดครองวิทยาคาร
7.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
8.  คำคาราษฎร์บำรุง
9.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
10.  คอนเรียบอนุกูล
11.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
12.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
13.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
14.  คำปลาฝาโนนชัย
15.  คำแคนวิทยา
16.  คำโพนคำม่วงวิทยา
17.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
18.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
19.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
20.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
21.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
22.  ดงน้อยวิทยา
23.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
24.  ดงน้อยสงเคราะห์
25.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
26.  ดงเมืองวิทยาคาร
27.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
28.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
29.  ท่าแสงวิทยายน
30.  ท่าไคร้สามัคคี
31.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
32.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
33.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
34.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
35.  นาโกวิทยา
36.  นิคมลำปาววิทยา
37.  บ้านดอนสนวน
38.  บ้านคำเม็ก
39.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
40.  บ้านต้อนวิทยาคาร
41.  บ้านม่วงวิทยาคม
42.  บ้านนาวิทยาคม
43.  บ้านม่วงวิทยายน
44.  บ้านสว่าง
45.  บ้านลาดวิทยาเสริม
46.  บ้านหนาดสงเคราะห์
47.  บ้านหนองม่วง
48.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
49.  บ้านห้วยแสง
50.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
51.  บ้านเหล่าค้อ
52.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
53.  บ้านแกวิทยายน
54.  บ้านโคกกว้าง
55.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
56.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
57.  บ้านโหมนสงเคราะห์
58.  บึงวิชัยสงเคราะห์
59.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
60.  ปลาเค้าวิทยาคาร
61.  บึงสว่างวิทยาคม
62.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
63.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
64.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
65.  ภูปอวิทยา
66.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
67.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
68.  สหัสขันธ์วิทยาคม
69.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
70.  สะอาดประชาสรรพ์
71.  สะอาดสมศรีวิทยา
72.  หนองตุวิทยา
73.  หนองกุงวิทยาคม
74.  หนองบัวราษฎร์นิยม
75.  หนองหัวช้าง
76.  หนองทุ่มสงเคราะห์
77.  หนองแคนวิทยา
78.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
79.  หนองแวงประชานุกูล
80.  หนองโพนวิทยายน
81.  หนองแวงเหนือ
82.  ห้วยตูมวิทยาคาร
83.  หัวขวาวิทยา
84.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
85.  หามแหโพนทองวิทยาคม
86.  เชียงเครือวิทยาคม
87.  เสมาสามัคคี
88.  เหล่าสูงวิทยา
89.  อนุบาลกาฬสินธุ์
90.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
91.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
92.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
93.  แกเปะราษฎร์นิยม
94.  โคกก่องวิทยา
95.  โคกนางามสามัคคี
96.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
97.  โคกคอนวิทยานุกูล
98.  โคกล่ามผดุงวิทย์
99.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
100.  โคกล่ามวิทยา
101.  โคกเมยประชาพัฒนา
102.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
103.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
104.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
105.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
106.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
107.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
108.  โนนเมืองวิทยาคาร
109.  แก่งนาขามสามัคคี
110.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
111.  โพนสวางพิทยาคม