1.  กุดลิงวิทยาคม
2.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
3.  คำคาราษฎร์บำรุง
4.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
5.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
6.  ค้อจารย์วิทยา
7.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
8.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
9.  คำแคนราษฎร์วิทยา
10.  คำแคนวิทยา
11.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
12.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
13.  คำไผ่สงเคราะห์
14.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
15.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
16.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
17.  ดงน้อยวิทยา
18.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
19.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
20.  ดงน้อยสงเคราะห์
21.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
22.  ดงพยุงสงเคราะห์
23.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
24.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
25.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
26.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
27.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
28.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
29.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
30.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
31.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
32.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
33.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
34.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
35.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
36.  นาคูณวิทยา
37.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
38.  นามลวิทยาคาร
39.  นิคมลำปาววิทยา
40.  บ้านกุดแห่
41.  บ้านคำเชียงวัน
42.  บ้านคำเม็ก
43.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
44.  บ้านท่างาม
45.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
46.  บ้านต้อนวิทยาคาร
47.  บ้านม่วงวิทยาคม
48.  บ้านม่วงวิทยายน
49.  บ้านสว่าง
50.  บ้านหนองกุงกลาง
51.  บ้านหนองม่วง
52.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
53.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
54.  บ้านแกวิทยายน
55.  บ้านโคกกว้าง
56.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
57.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
58.  บ้านโหมนสงเคราะห์
59.  บึงวิชัยสงเคราะห์
60.  ปลาเค้าวิทยาคาร
61.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
62.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
63.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
64.  ภูปอวิทยา
65.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
66.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
67.  สะอาดประชาสรรพ์
68.  สะอาดไชยศรี
69.  สายป่าแดงวิทยา
70.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
71.  หนองตุวิทยา
72.  หนองกุงวิทยาคม
73.  หนองบัวราษฎร์นิยม
74.  หนองหัวช้าง
75.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
76.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
77.  หนองโพนวิทยายน
78.  หนองแวงเหนือ
79.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
80.  หัวขวาวิทยา
81.  เหล่าสูงวิทยา
82.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
83.  อนุบาลกาฬสินธุ์
84.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
85.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
86.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
87.  แกเปะราษฎร์นิยม
88.  โคกก่องวิทยา
89.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
90.  โคกล่ามผดุงวิทย์
91.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
92.  โคกเมยประชาพัฒนา
93.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
94.  โคกกลางวิทยา
95.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
96.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
97.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
98.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
99.  โนนเมืองวิทยาคาร
100.  โป่งเชือกศึกษาสถาน