1.  นิคมพัฒนา 4
2.  นิคมพัฒนา2
3.  นิคมพัฒนา10
4.  นิคมพัฒนา 6
5.  นิคมพัฒนา7
6.  นิคมพัฒนา5
7.  นิคมสร้างตนเองแว้ง
8.  บ้านกรือซอ
9.  บ้านกวาลอซีรา
10.  นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
11.  นิคมพัฒนา9
12.  บ้านกาวะ
13.  บ้านกูบู
14.  บ้านกลูบี
15.  บ้านกูวา(แว้ง)
16.  บ้านฆอเลาะทูวอ
17.  บ้านจะมาแกะ
18.  บ้านจือแร
19.  บ้านกูวา(ปาดี)
20.  บ้านคลองตัน
21.  บ้านดอเฮะ
22.  บ้านซรายอ
23.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
24.  บ้านตอออ
25.  บ้านกูแบอีแก
26.  บ้านตอแล
27.  บ้านตะโละบูเก๊ะ
28.  บ้านตาเซะเหนือ
29.  บ้านตลิ่งสูง
30.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
31.  บ้านตะเหลี่ยง
32.  บ้านตําเสาพัฒนา
33.  บ้านตือมายู
34.  บ้านตาบา
35.  บ้านนูโร๊ะ
36.  บ้านน้ำใส
37.  บ้านตาเซะใต้
38.  บ้านบางขุด
39.  บ้านบาลูกายาอิง
40.  บ้านบอเกาะ
41.  บ้านบาโงกือเต
42.  บ้านบาโงมาแย
43.  บ้านบางขุนทอง
44.  บ้านบาโง
45.  บ้านบือราแง
46.  บ้านน้ำทุเรียน
47.  บ้านบาโงฮูมอ
48.  บ้านปลักปลา
49.  บ้านบูเกะตา
50.  บ้านปะดะดอ
51.  บ้านปาดังยอ
52.  บ้านปะลุกา
53.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
54.  บ้านภูเขาทอง
55.  บ้านปูโป๊ะ
56.  บ้านปะลุรู
57.  บ้านปูยู
58.  บ้านมูโนะ
59.  บ้านละหาน
60.  บ้านยะหอ
61.  บ้านร่วมใจ
62.  บ้านลูโบ๊ะซามา
63.  บ้านมือบา
64.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
65.  บ้านศรีพงัน
66.  บ้านปอเนาะ
67.  บ้านศาลาอูมา
68.  บ้านศาลาใหม่
69.  บ้านลาแล
70.  บ้านสามแยก
71.  บ้านสายะ
72.  บ้านสะหริ่ง
73.  บ้านสะปอม
74.  บ้านสากอ
75.  บ้านเกาะสะท้อน
76.  บ้านเจ๊ะเหม
77.  บ้านเจ๊ะยอ
78.  บ้านสุไหงโก-ลก
79.  บ้านหัวคลอง
80.  บ้านแขยง
81.  บ้านแฆแบ๊ะ
82.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
83.  บ้านแว้ง
84.  บ้านแม่ดง
85.  บ้านโคกตา
86.  บ้านโคกยามู
87.  บ้านโต๊ะเด็ง
88.  บ้านโคกงู
89.  บ้านโผลง
90.  บ้านแอแว
91.  บ้านไพรวัน
92.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
93.  บ้านไอบาตู
94.  บ้านไม้แก่น
95.  ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
96.  รักไทย
97.  บ้านโต๊ะเวาะ
98.  บ้านไม้ฝาด
99.  ราชภักดี
100.  วัดทรายขาว
101.  วัดพระพุทธ
102.  วัดประดิษฐ์บุปผา
103.  วัดเกาะสวาด
104.  วัดประชุมชลธารา
105.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
106.  วัดเกษตรธิการาม
107.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
108.  วัดโบราณสถิตย์
109.  อิสลามบํารุง
110.  สุคิริน
111.  เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
112.  เพลินพิศ
113.  เทพประทานไทยยืนยง
114.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
115.  วัดโคกมะเฟือง
116.  วัดโคกมะม่วง