1.  บ้านกูบู
2.  บ้านตําเสาพัฒนา
3.  บ้านบอเกาะ
4.  บ้านสามแยก
5.  รักไทย
6.  เพลินพิศ