1.  นิคมพัฒนา 4
2.  นิคมสร้างตนเองแว้ง
3.  บ้านกรือซอ
4.  บ้านกวาลอซีรา
5.  นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
6.  บ้านกาวะ
7.  บ้านกูบู
8.  บ้านกลูบี
9.  บ้านฆอเลาะทูวอ
10.  บ้านกูวา(ปาดี)
11.  บ้านดอเฮะ
12.  บ้านซรายอ
13.  บ้านกูแบอีแก
14.  บ้านตะโละบูเก๊ะ
15.  บ้านตาเซะเหนือ
16.  บ้านตลิ่งสูง
17.  บ้านตะเหลี่ยง
18.  บ้านตําเสาพัฒนา
19.  บ้านนูโร๊ะ
20.  บ้านตาเซะใต้
21.  บ้านบางขุด
22.  บ้านบาโงกือเต
23.  บ้านบาโง
24.  บ้านบือราแง
25.  บ้านบาโงฮูมอ
26.  บ้านปลักปลา
27.  บ้านปะดะดอ
28.  บ้านปะลุกา
29.  บ้านปะลุรู
30.  บ้านปูยู
31.  บ้านมูโนะ
32.  บ้านยะหอ
33.  บ้านลูโบ๊ะซามา
34.  บ้านมือบา
35.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
36.  บ้านปอเนาะ
37.  บ้านลาแล
38.  บ้านสามแยก
39.  บ้านสะหริ่ง
40.  บ้านเจ๊ะเหม
41.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
42.  บ้านแม่ดง
43.  บ้านโคกตา
44.  บ้านโคกยามู
45.  บ้านโต๊ะเด็ง
46.  บ้านแอแว
47.  บ้านไพรวัน
48.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
49.  บ้านไอบาตู
50.  บ้านไม้แก่น
51.  บ้านโต๊ะเวาะ
52.  วัดทรายขาว
53.  วัดประดิษฐ์บุปผา
54.  วัดประชุมชลธารา
55.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
56.  วัดโบราณสถิตย์
57.  อิสลามบํารุง
58.  เพลินพิศ
59.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
60.  วัดโคกมะม่วง