1.  นิคมพัฒนา2
2.  นิคมพัฒนา10
3.  นิคมพัฒนา 6
4.  นิคมพัฒนา7
5.  นิคมพัฒนา5
6.  นิคมพัฒนา9
7.  บ้านกูวา(แว้ง)
8.  บ้านจะมาแกะ
9.  บ้านจือแร
10.  บ้านคลองตัน
11.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
12.  บ้านตอหลัง
13.  บ้านตอออ
14.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
15.  บ้านตือมายู
16.  บ้านตาบา
17.  บ้านน้ำใส
18.  บ้านบาลูกายาอิง
19.  บ้านบอเกาะ
20.  บ้านบาโงมาแย
21.  บ้านบางขุนทอง
22.  บ้านน้ำทุเรียน
23.  บ้านบูเกะตา
24.  บ้านปาดังยอ
25.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
26.  บ้านภูเขาทอง
27.  บ้านปูโป๊ะ
28.  บ้านละหาน
29.  บ้านร่วมใจ
30.  บ้านศรีพงัน
31.  บ้านศาลาอูมา
32.  บ้านศาลาใหม่
33.  บ้านสายะ
34.  บ้านสะปอม
35.  บ้านสากอ
36.  บ้านเจ๊ะยอ
37.  บ้านสุไหงโก-ลก
38.  บ้านหัวคลอง
39.  บ้านแขยง
40.  บ้านแฆแบ๊ะ
41.  บ้านแว้ง
42.  บ้านโคกงู
43.  บ้านโผลง
44.  ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
45.  รักไทย
46.  ราชภักดี
47.  วัดพระพุทธ
48.  วัดเกาะสวาด
49.  วัดเกษตรธิการาม
50.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
51.  สุคิริน
52.  เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
53.  เทพประทานไทยยืนยง
54.  วัดโคกมะเฟือง