1.  นิคมพัฒนา 6
2.  บ้านกวาลอซีรา
3.  บ้านตอหลัง
4.  บ้านกูแบอีแก
5.  บ้านตือมายู
6.  บ้านบาโงกือเต
7.  บ้านน้ำทุเรียน
8.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
9.  บ้านลาแล
10.  ราชภักดี