1.  บ้านกรือซอ
2.  บ้านกวาลอซีรา
3.  บ้านจือแร
4.  บ้านคลองตัน
5.  บ้านตลิ่งสูง
6.  บ้านบางขุนทอง
7.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
8.  บ้านศาลาใหม่
9.  บ้านสุไหงโก-ลก
10.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
11.  บ้านโคกตา
12.  วัดประดิษฐ์บุปผา
13.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
14.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
15.  อิสลามบํารุง