1.  นิคมพัฒนา2
2.  นิคมพัฒนา10
3.  บ้านดอเฮะ
4.  บ้านตอออ
5.  บ้านตลิ่งสูง
6.  บ้านบาโงกือเต
7.  บ้านบือราแง
8.  บ้านน้ำทุเรียน
9.  บ้านศรีพงัน
10.  บ้านหัวคลอง
11.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
12.  วัดทรายขาว
13.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์