1.  นิคมพัฒนา5
2.  บ้านกวาลอซีรา
3.  บ้านซรายอ
4.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
5.  บ้านตาบา
6.  บ้านบูเกะตา
7.  บ้านลูโบ๊ะซามา
8.  บ้านมือบา
9.  บ้านเจ๊ะยอ
10.  บ้านสุไหงโก-ลก
11.  บ้านหัวคลอง
12.  บ้านแว้ง
13.  บ้านโคกตา
14.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
15.  อิสลามบํารุง
16.  สุคิริน