1.  นิคมพัฒนา 4
2.  นิคมพัฒนา10
3.  นิคมพัฒนา 6
4.  บ้านกรือซอ
5.  นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
6.  บ้านกูบู
7.  บ้านกูวา(แว้ง)
8.  บ้านจะมาแกะ
9.  บ้านจือแร
10.  บ้านดอเฮะ
11.  บ้านซรายอ
12.  บ้านตอหลัง
13.  บ้านตอออ
14.  บ้านกูแบอีแก
15.  บ้านตอแล
16.  บ้านตะโละบูเก๊ะ
17.  บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
18.  บ้านตะเหลี่ยง
19.  บ้านตําเสาพัฒนา
20.  บ้านบาโงกือเต
21.  บ้านบางขุนทอง
22.  บ้านบาโง
23.  บ้านปลักปลา
24.  บ้านปะลุกา
25.  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
26.  บ้านปูโป๊ะ
27.  บ้านปูยู
28.  บ้านมูโนะ
29.  บ้านละหาน
30.  บ้านลูโบ๊ะซามา
31.  บ้านศรีพงัน
32.  บ้านศาลาอูมา
33.  บ้านศาลาใหม่
34.  บ้านสามแยก
35.  บ้านสะหริ่ง
36.  บ้านสากอ
37.  บ้านเกาะสะท้อน
38.  บ้านสุไหงโก-ลก
39.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
40.  บ้านโคกตา
41.  บ้านโคกยามู
42.  บ้านโคกงู
43.  บ้านไพรวัน
44.  บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
45.  บ้านไม้แก่น
46.  ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
47.  รักไทย
48.  บ้านไม้ฝาด
49.  วัดทรายขาว
50.  วัดพระพุทธ
51.  วัดเกาะสวาด
52.  วัดสิทธิสารประดิษฐ์
53.  วัดเกษตรธิการาม
54.  เพลินพิศ
55.  วัดโคกมะเฟือง
56.  วัดโคกมะม่วง