1.  นิคมพัฒนา2
2.  นิคมพัฒนา7
3.  นิคมพัฒนา5
4.  นิคมสร้างตนเองแว้ง
5.  บ้านกวาลอซีรา
6.  นิคมพัฒนา9
7.  บ้านกาวะ
8.  บ้านกลูบี
9.  บ้านฆอเลาะทูวอ
10.  บ้านกูวา(ปาดี)
11.  บ้านคลองตัน
12.  บ้านจุฬาภรณ์ 12
13.  บ้านตาเซะเหนือ
14.  บ้านตลิ่งสูง
15.  บ้านตือมายู
16.  บ้านตาบา
17.  บ้านนูโร๊ะ
18.  บ้านน้ำใส
19.  บ้านตาเซะใต้
20.  บ้านบางขุด
21.  บ้านบาลูกายาอิง
22.  บ้านบอเกาะ
23.  บ้านบาโงมาแย
24.  บ้านบือราแง
25.  บ้านน้ำทุเรียน
26.  บ้านบาโงฮูมอ
27.  บ้านบูเกะตา
28.  บ้านปะดะดอ
29.  บ้านปาดังยอ
30.  บ้านภูเขาทอง
31.  บ้านปะลุรู
32.  บ้านยะหอ
33.  บ้านร่วมใจ
34.  บ้านมือบา
35.  บ้านลูโบ๊ะลือซง
36.  บ้านปอเนาะ
37.  บ้านลาแล
38.  บ้านสายะ
39.  บ้านสะปอม
40.  บ้านเจ๊ะเหม
41.  บ้านเจ๊ะยอ
42.  บ้านหัวคลอง
43.  บ้านแขยง
44.  บ้านแฆแบ๊ะ
45.  บ้านแว้ง
46.  บ้านแม่ดง
47.  บ้านโต๊ะเด็ง
48.  บ้านโผลง
49.  บ้านแอแว
50.  บ้านไอบาตู
51.  บ้านโต๊ะเวาะ
52.  ราชภักดี
53.  วัดประดิษฐ์บุปผา
54.  วัดประชุมชลธารา
55.  วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
56.  วัดโบราณสถิตย์
57.  อิสลามบํารุง
58.  สุคิริน
59.  เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
60.  เทพประทานไทยยืนยง
61.  ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)