1.  บ้านหนองขอน
2.  บ้านเขานางสางหัว
3.  หมู่บ้านป่าไม้