1.  ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
2.  บ้านน้ำลาด
3.  หมู่บ้านป่าไม้