1.  บ้านทุ่งโป่ง
2.  บ้านหนองกุ่ม
3.  บ้านหนองประดู่
4.  บ้านไร่เจริญ
5.  หมู่บ้านป่าไม้