1.  ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
2.  ชุมชนบ้านหลุมรัง
3.  บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
4.  บ้านตรอกสะเดา
5.  บ้านช่องด่าน
6.  บ้านน้ำลาด
7.  บ้านบะลังกา
8.  บ้านพรหมณี
9.  บ้านพุบอน
10.  บ้านพุพรหม
11.  บ้านลําอีซู
12.  บ้านวังใหญ่
13.  บ้านหนองกร่าง
14.  บ้านสระเตยพัฒนา
15.  บ้านหนองขอน
16.  บ้านหนองงูเห่า
17.  บ้านหนองตาเดช
18.  บ้านหนองจั่น
19.  บ้านหนองนกแก้ว
20.  บ้านหนองปรือ
21.  บ้านหนองปลิง
22.  บ้านหนองปลาไหล
23.  บ้านหนองผักแว่น
24.  บ้านหนองรี
25.  บ้านหนองแกประชาสรรค์
26.  บ้านหนองแกใน
27.  บ้านหนองแสลบ
28.  บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)
29.  บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)
30.  บ้านหนองไก่เหลือง
31.  บ้านหนองไก่ต่อ
32.  บ้านหลังเขา
33.  บ้านเขานางสางหัว
34.  บ้านเขาแหลม
35.  บ้านห้วยหวาย
36.  บ้านเขามุสิ
37.  ราษฎร์บํารุงธรรม
38.  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
39.  วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
40.  ประชาพัฒนา
41.  อนุบาลวัดเลาขวัญ
42.  เขาวงพระจันทร์
43.  ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)