1.  บ้านช่องด่าน
2.  บ้านทุ่งโป่ง
3.  บ้านสระเตยพัฒนา
4.  ราษฎร์บํารุงธรรม