1.  บ้านบะลังกา
2.  บ้านหนองแกประชาสรรค์
3.  บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)
4.  บ้านหนองไก่ต่อ
5.  บ้านหลังเขา
6.  บ้านเขานางสางหัว
7.  เขาวงพระจันทร์
8.  ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)