1.  ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
2.  บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
3.  บ้านตรอกสะเดา
4.  บ้านช่องด่าน
5.  บ้านทุ่งโป่ง
6.  บ้านน้ำลาด
7.  บ้านพรหมณี
8.  บ้านบึงหัวแหวน
9.  บ้านพุพรหม
10.  บ้านลําอีซู
11.  บ้านวังใหญ่
12.  บ้านหนองกร่าง
13.  บ้านสระเตยพัฒนา
14.  บ้านหนองกุ่ม
15.  บ้านหนองขอน
16.  บ้านหนองงูเห่า
17.  บ้านหนองตาเดช
18.  บ้านหนองนกแก้ว
19.  บ้านหนองปรือ
20.  บ้านหนองปลิง
21.  บ้านหนองปลาไหล
22.  บ้านหนองผักแว่น
23.  บ้านหนองรี
24.  บ้านหนองประดู่
25.  บ้านหนองแกใน
26.  บ้านหนองแสลบ
27.  บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)
28.  บ้านหนองไก่เหลือง
29.  บ้านเขาแหลม
30.  บ้านห้วยหวาย
31.  บ้านเขามุสิ
32.  บ้านไร่เจริญ
33.  ราษฎร์บํารุงธรรม
34.  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
35.  วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
36.  ประชาพัฒนา
37.  หมู่บ้านป่าไม้
38.  อนุบาลวัดเลาขวัญ