1.  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
2.  วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
3.  หมู่บ้านป่าไม้
4.  อนุบาลวัดเลาขวัญ