1.  บ้านหนองกร่าง
2.  บ้านสระเตยพัฒนา
3.  บ้านหนองงูเห่า
4.  บ้านหนองตาเดช
5.  บ้านหนองผักแว่น
6.  บ้านหนองแกประชาสรรค์
7.  บ้านหลังเขา
8.  บ้านเขานางสางหัว