1.  ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
2.  บ้านหนองปลาไหล
3.  บ้านหนองผือ
4.  บ้านหนองผักแว่น
5.  บ้านหนองรี
6.  บ้านหนองแกประชาสรรค์
7.  บ้านเขาแหลม
8.  บ้านห้วยหวาย
9.  อนุบาลวัดเลาขวัญ